Goulash
Goulash
Sowa Restaurant
33 High St, London - W5 5DB
+442085677707